Η ομάδα εστίασης EMPOWER PR1

Η κοινοπραξία του έργου EMPOWER ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη ομάδα εστίασης ως μέρος των αναγκών του αποτελέσματος του έργου 1- Πακέτο κατάρτισης για τη βιωσιμότητα στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η ομάδα εστίασης αποτελούνταν από 5 συμμετέχοντες ηλικίας 30-35 ετών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με βάση το ενδιαφέρον τους για το θέμα του έργου και λόγω της προσωπικής τους αλληλεπίδρασης και του δικτύου τους.

Η ομάδα εστίασης αποτελούνταν από 2 μέρη. Κατά το πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες δέχθηκαν κρίσιμες ερωτήσεις σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει στη σημερινή κοινωνία, ενώ κατά το δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σχετικά με τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες που πρέπει να διαθέτει ή να αναπτύξει κάποιος που ενδιαφέρεται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.