ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

 • ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Η ανεργία των νέων αυξάνεται στην Ευρώπη λόγω της πανδημικής κρίσης, με μέσο ποσοστό 18% μεταξύ των χωρών της ΕΕ τους προηγούμενους μήνες, δημιουργώντας νέα εμπόδια και δυσκολίες για τους νέους επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης, έρευνας και απαραίτητων εργαλείων για να βοηθηθεί αυτή η μετάβαση στον τομέα της νεολαίας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί επιχειρηματίες περιστρέφονται γύρω από τη μετάδοση των επιχειρηματικών τους ιδεών, τη διατομεακή συνεργασία, τη χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση από το πλήθος, τις κυβερνητικές πολιτικές, τη διατήρηση της ποιότητας, την αξιολόγηση του αντίκτυπου, τις ανταγωνιστικές δυνάμεις και την απόκτηση της τεχνολογίας.

  Από την άποψη αυτή, η βιωσιμότητα/κλιμάκωση των κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί μια συνεχή πρόκληση με αρκετές συγκρούσεις όσον αφορά την ιδανική φόρμουλα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δεδομένου ότι αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο αναμένεται να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, το έργο EMPOWER στοχεύει στην προώθηση της βιωσιμότητας και της επεκτασιμότητας των νέων και υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και στην υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών μέσω της ανάπτυξης νέων μαθησιακών συνεργασιών μεταξύ του κόσμου της εργασίας και του κόσμου της παροχής υπηρεσιών για τη νεολαία. Μεγάλη έμφαση στο εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί στις ανάγκες και τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι και οι νέοι επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να εντοπίσουν τα προβλήματα για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στις αναδυόμενες κοινότητες της αγοράς.

 • ΣΚΟΠΟΙ + ΣΤΟΧΟΙ

  ΣΚΟΠΟΣ

  Το έργο EMPOWER αποσκοπεί στην προώθηση της βιωσιμότητας και της επεκτασιμότητας νέων και υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και στην υποστήριξη νέων επιχειρηματιών μέσω της ανάπτυξης νέων μαθησιακών συμπράξεων μεταξύ του κόσμου της εργασίας και του κόσμου της νεολαίας.

  ΣΤΟΧΟΙ

  • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας πρώτης γραμμής μέσω ενός προσαρμοσμένου πακέτου κατάρτισης.
  • Υποστηρίξτε τους ιδιοκτήτες κοινωνικών επιχειρήσεων, τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και τους νέους επιχειρηματίες μέσω εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού.
  • Βελτίωση των ικανοτήτων ψηφιακής επιχειρηματικότητας των νέων επιχειρηματιών και των νέων.
  • Ανάπτυξη ενός ευρέος συνόλου γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των νέων και των νέων επιχειρηματιών.
  • Ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων και της αγοράς εργασίας.
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  Η μεθοδολογία του υλικού EMPOWER συνδυάζει την αυθεντική μάθηση, την αλληλοϋποστήριξη, τον ψηφιακό γραμματισμό, τη χρήση εργαλείων πληροφορικής και τις επισκέψεις μελέτης. Το περιεχόμενο της κατάρτισης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ψηφιακή επιχειρηματικότητα, σύγχρονες καινοτόμες μεθόδους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, χρήση της εμπειρίας EMPOWER, εργαλεία και διαδικασίες αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης δεξιοτήτων, προσαρμοσμένες μεθοδολογίες καθοδήγησης/συμβουλευτικής, εργαλεία για την ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας και των κινήτρων, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, προσανατολισμού και αυτο-marketing, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής αγοράς.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ