ЗА ПРОЕКТА

 • РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

  Младежката безработица в Европа расте заради кризата с пандемията, като средното ниво е 18% в предишните месеци и по този начин се създават нови бариери и трудности за младите предприемачи и социалните предприятия. Важно е да се отбележи липсата на познания, изследвания и необходими инструменти, за да се подкрепи този преход в младежкия сектор. Предизвикателствата, пред които са изправени социалните предприемачи, са свързани с предаването на техните бизнес идеи, междусекторно сътрудничество, финансиране и колективно финансиране, правителствени политики, поддържане на качеството, оценка на въздействието, конкурентни сили и придобиване на технология.

  В това отношение устойчивостта или разрастването на социалните предприятия е продължаващо предизвикателство с няколко конфликта по отношение на идеалната формула за постигане на тази цел. Тъй като се очаква този бизнес модел да стане неразделна част от икономиката на Европа през следващите години, проектът EMPOWER има за цел да насърчи устойчивостта и разрастването на мащаба на новите и съществуващите социални предприятия и да подкрепи младите предприемачи чрез развитието на нови партньорства за обучение между света на бизнеса и работата с младежите. Фокусът в обучителния материал ще бъде поставен върху нуждите и възможностите за младите хора и младите предприемачи да се справят с предизвикателствата и да идентифицират проблемите, за да се възползват от възможностите в нововъзникващите пазарни общности.

 • ЦЕЛИ + ЗАДАЧИ

  ЦЕЛ

  Проектът EMPOWER има за цел да насърчи устойчивостта и разрастването на нови и съществуващи социални предприятия и да подпомогне младите предприемачи чрез разработването на нови партньорства за обучение между бизнес света и работата с младежите.

  ЗАДАЧИ

  • Да се изгради капацитетът на младежките работници чрез персонализиран пакет за обучение.
  • Да бъдат подкрепени собствениците на социални предприятия, собствениците на МСП и младите предприемачи чрез специално създадени учебни материали.
  • Да се подобрят компетенциите за дигитално предприемачество на младите предприемачи и младите хора.
  • Да се развият широк набор от знания, умения, нагласи, съобразени с нуждите на младите хора и младите предприемачи.
  • Да се засили взаимодействието и взаимното допълване между ключовите заинтересовани страни и пазара на труда.
 • МЕТОДОЛОГИЯ

  Методологията на материала на EMPOWER съчетава обучение, партньорска подкрепа, дигитална грамотност, използване на ИТ инструменти и учебни посещения. Съдържанието на обучението включва: дигитално предприемачество, съвременни иновативни методи с използването на цифрови инструменти, използване на опита на EMPOWER, инструменти и процедури за оценка на уменията, признаване и валидиране, персонализирани методологии за наставничество или консултиране, инструменти за повишаване на ефективността и мотивацията, техники за търсене на работа, ориентиране и маркетинг особено в областта на дигиталния пазар.

 • ПАРТНЬОРИ