РЕСУРСИ

 • ОБУЧИТЕЛЕН ПАКЕТ

  Целта на този резултат е да се разработи модулен обучителен пакет, който ще се използва от младежки работници, преподаватели/обучители за обучение на млади хора, които живеят или възнамеряват да се преместят в селски райони, кооперации, собственици на социални предприятия, безработни, хора, които нито учат, нито работят, млади предприемачи и младежи, активни в социалното предприемачество.

 • MOOC

  MOOC представлява онлайн курсове, създадени за голям брой участници. Курсовете са налични за всички, повечето от тях нямат предварителни изисквания за вход. MOOC предлагат онлайн обучение напълно безплатно, докато други предлагат платени възможности за получаване на официален сертификат. MOOC на проекта ще бъде отворен не само за обучители от участващите страни, но също така и за всички интересуващи се. Той ще бъде наличен на английски език. MOOC на проекта ще бъде включен в европейския сайт SALTO, за да достигне до още по-голям брой младежки работници.

 • СИМУЛАЦИОННА ИГРА

  Предложената симулационна игра ще включва учебна програма за обучение на младежки работници с цел те да развият необходимите умения и ключови компетенции и да прилагат тези симулационни игри в своето обучение. Играта ще включва насоки с ясен учебен резултат и разпределено време за всяка учебна единица. Тя също така ще съдържа ръководство за преподавателите със съдържание за всеки избран сценарий – какво представлява, защо е важен и връзката му с други учебни единици. Тя също така ще въведе рамката за оценка на играта. Този резултат ще включва семинари под формата на ролеви игри, базирани на реални бизнес казуси.

 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ

  Този резултат ще предостави подробни поуки от работата на социалните предприятия с цел да се помогне на младите предприемачи и другите млади хора да проучат предизвикателствата и да обмислят иновативни решения и препоръки както за практиците, така и за политиците.